Office Bearers

Trustees

Shri Vallabhdas Liladhar Bhadra
Aajeevan Trustee
Shri Premji Vershi Bhadra
Aajeevan Trustee
Shri Pratap Chaganlal Joisher
Aajeevan Trustee
Shri Harish Dhirajlal Sethia
Aajeevan Trustee
Adv. Shri Dinesh Laxmidas Chandra
Trustee
Shri Mohan Sundarji Dama (Hemani)
Trustee
Shri Govind Liladhar Bhadra
Trustee

Karobari Samiti

2018-2020

Shri Naresh Dhanji Sethia
Pramukh
Shri Ranchod Umarshi Nanda
Up-Pramukh
Shri Damji Jethala Hurbada
Up-Pramukh
Shri Prakash Chatrabhoj Mav
Mahamantri
Shri Laxmidas Liladhar Katarmal
Mantri
Shri Ashok Naranji Joisher
Mantri
Shri Ram Shivji Mange
Mantri
Shri Bharat Kanji Bhadra
Mantri
Shri Manoj Valji Gajara
Khajanchi
Shri Mahesh Kalyanji Bhadra
Khajanchi
Shri Pankaj Vithaldas Joisher
Member
Shri Topandas Purshotam Dama
Member
Shri Rajesh Purshotam Joisher
Member
Shri Mahendra Jethalal Gajara
Member
Shri Jethalal Kanji Mange
Member
Shrimati Bhartiben Harshad Mange
Member
Shri Vasant Hemraj Dama
Member
Shri Dr. Harshad Dhanji Mange
Member
Shri Ashok Shamji Gajara
Member
Shri Kiran Virji Mav
Member
Shri Manji Topandas Katarmal
Member
Shri Ramesh Devji Nakhua
Co. Member
Shri Manish Pradhanji Khichada
Co. Member
Shrimati Neetaben Narottam Bhadra
Co. Member
C.S. Shri Satish Virji Hurbada
Co. Member
Shri Shankarlal Hirji Mange
Co. Member
Shri Mathurabhai Pragji Joisher
Co. Member